Living Labs med fokus på jordhälsa - National engagement event Sverige

Living Labs med fokus på jordhälsa - National engagement event Sverige
  • Datum och tid: 23 Mars 2023      kl 10-12:30
  • Plats: VHC, lokal Audhumbla, Ulls väg 26, Uppsala
  • Registrering: Senast 17 Mars (för deltagare på plats)

EU har identifierat jordhälsa som en av de stora framtidsutmaningarna inom EU och arbetar hårt för en utveckling där man på ett hållbart sätt tar del av och bevarar markens ekosystemtjänster.

För att främja innovation och förändring kopplat till EU:s Mission: A Soil Deal for Europe gör man nu stora satsningar på s.k. Living Labs, där lokala intressenter ska samverka för att hitta lösningar på regionala utmaningar kopplat till mark-/jordhälsa. Inom EU-projektet NATI00NS är målsättningen att bidra till att det etableras 100 Living Labs inom EU och det finns möjlighet att ansöka om ca 130 miljoner för vart och ett av dem.

Välkommen till SLU Uppsala 23 Mars för att delta i ett seminarium på plats eller via länk där vi kommer berätta mer om EU:s Soil health Mission, Living Labs och möjligheterna att göra en ansökan om att etablera ett Living Lab.

Kom och diskutera jordhälsa i en svensk kontext. Hur kan vi i Sverige vara en del av skapandet av Living Labs för att möta regionala utmaningar? Kom och träffa andra intressenter och potentiella samarbetspartners.

Du kommer att få nödvändig kunskap för att arbeta med utvecklingen av regionala Living Labs, skapandet av tvärregionala och tvärnationella nätverk samt deltagande i kunskapsuppbyggande aktiviteter (capacity building). Intresserade deltagare kan även registrera sig på den virtuella matchmaking-plattformen där de kan få kontakt med potentiella internationella partners.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

För mer information, vänligen kontakta Johannes Larson på johannes.larson[@]slu.se

Program kommer inom kort

English below

  • Date och time: 23 March 2023   10-12:30 a.m.
  • Location: VHC, room Audhumbla, Ulls väg 26, Uppsala
  • Register: Latest 17 Mars (on site participants)

The EU has identified soil health as one of the major future challenges and is working hard for a development in which the soil ecosystem services are used and preserved in a sustainable manner.

In order to promote innovation and solutions linked to the EU's Mission: A Soil Deal for Europe, major investments are now being made in establishing Living Labs, where local stakeholders will work together to find solutions to regional challenges linked to soil health. Within the partnership of NATI00NS, the objective is to contribute to the establishment of 100 Living Labs within the EU and there is opportunity to apply for approx. 130 million SEK for each of them.

Welcome to SLU Uppsala on March 23 to participate in a seminar on site or via link where we will tell you more about the EU's Soil health Mission, Living Labs and ongoing calls.

Come and discuss soil health with us in a Swedish context. How can we in Sweden be part of the creation of Living Labs to meet regional challenges? Come and meet other stakeholders and potential partners.

You will gain the necessary knowledge to work with the development of Living Labs, the creation of networks on across regional and international level. You will also get information on how to participate in coming capacity building activities. Interested participants may also register on the virtual matchmaking platform where they can connect with potential international partners.

The seminar will be held in English

For more information, please contact Johannes Larson at johannes.larson[at]slu.se

National event
-
VHC,  room Audhumbla,  Ulls väg 26, Uppsala

Organisers

SLU